قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
23,500 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,410 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
تغییر قیمت: 90
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,820 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
24,200 تومان
قیمت میلگرد زاگرس 12
بروزرسانی: دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403
24,200 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,090 تومان
قیمت میلگرد 16 زاگرس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403
25,090 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,090 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,090 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,090 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,090 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
24,400 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
24,500 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ابرکوه
بروزرسانی: سه شنبه, 18 ارديبهشت 1403
24,100 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,640 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,640 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
نتایج 1 تا 30 از کل 262 نتیجه