قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد ابرکوه
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,180 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,730 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,550 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,550 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
27,200 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,270 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,270 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,640 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,640 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,270 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,640 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,640 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,910 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,000 تومان
نتایج 31 تا 60 از کل 262 نتیجه