قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,910 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,180 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,040 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,180 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,140 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,910 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,590 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,410 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
24,300 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,410 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,050 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,500 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,730 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,730 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,730 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,730 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,000 تومان
نتایج 61 تا 90 از کل 262 نتیجه