قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تغییر قیمت: 270
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,550 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تغییر قیمت: 270
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,550 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تغییر قیمت: 270
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,550 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,270 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
28,180 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,910 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,180 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,180 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,180 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,180 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,180 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,090 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,640 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,550 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,090 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,550 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,360 تومان
قیمت میلگرد 8 راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,770 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,320 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,680 تومان
قیمت میلگرد 14 همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403
27,680 تومان
نتایج 121 تا 150 از کل 262 نتیجه