قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,590 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,360 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403
25,410 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403
25,050 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,050 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,500 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,770 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
27,680 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
27,590 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,910 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,550 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان

میلگرد آجدار

محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,590 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,360 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403
25,410 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403
25,050 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,050 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 هیربد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,000 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,500 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,770 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
27,680 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
27,590 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,360 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,910 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,550 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
24,770 تومان
نتایج 181 تا 210 از کل 262 نتیجه