قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
قیمت میلگرد 16 همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403
27,680 تومان
قیمت میلگرد 18 راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403
27,680 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,680 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,680 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,730 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد راد همدان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,730 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد راد همدان
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
25,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 پردیس
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 امیرکبیر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,730 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
29,550 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,450 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
27,640 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 16 ارديبهشت 1403
27,270 تومان

میلگرد آجدار

محصول قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 امیرکبیر
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
25,730 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
29,550 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,450 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بناب
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
28,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
27,640 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 کاشان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
26,820 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: یکشنبه, 16 ارديبهشت 1403
27,270 تومان
نتایج 151 تا 180 از کل 262 نتیجه