جدول وزن ورق روغنی

فرمول محاسبه وزن انواع ورق روغنی

محاسبه وزن ورق روغنی

جدول وزن ورق روغنی

طول ورق روغنی(m)عرض ورق روغنی (mm)ضخامت (mm)وزن ورق روغنی (kg)
2 1 0.5 8
2 1 0.6 10
2 1 0.7 11
2 1 0.8 13
2 1 0.9 14
2 1 1 16
2 1 1.25 20
2 1 1.5 24
2.5 1.25 0.5 13
2.5 1.25 1.25 31
2.5 1.25 1.5 38