جدول وزن تیرآهن
 

جدول وزن تیرآهن، اطلاعاتی در مورد وزن هر شاخه تیرآهن با قطر و طول مشخص ارائه می‌دهد. این اطلاعات معمولاً بر اساس استاندارد ملی ایران شماره (3132) محاسبه می‌شوند. 

محاسبه‌ وزن تیرآهن

در جدول وزن تیرآهن، معمولاً اطلاعات زیر ارائه می‌شود:

  • شماره یا سایز تیرآهن: شماره تیرآهن معرف سایز و استاندارد مورد استفاده در تولید تیرآهن است. 
  • مشخصات فنی تیرآهن: شامل ارتفاع، عرض بال،ضخامت جان و ضخامت بال
  • وزن یک متر از هر شاخه تیرآهن با مشخصات موجود در همان ردیف از جدول
  • وزن هر شاخه تیرآهن: وزن هر شاخه تیرآهن با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
    وزن هر شاخه تیرآهن = طول تیرآهن * وزن یک متر تیرآهن

جدول وزن تیرآهن یک ابزار مهم برای مهندسان عمران و سازندگان است. این جدول به آنها کمک می‌کند تا وزن دقیق هر شاخه تیرآهن را محاسبه کنند و از این طریق، هزینه‌های ساخت پروژه خود را تخمین بزنند.

وزن تیرآهن

سایز تیرآهنارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه 1 متر (kg)وزن شاخه 12 متر (kg)
 IPE12  120 64 4/4 6/3 10/4 124/8
 IPE14  140 73 4/7 6/9 12/9 154/8
IPE16 160 82 5/0 7/4 15/8 189/6
IPE18 180 91 5/3 8/0 18/8 225/6
IPE20 200 100 5/6 8/5 22/4 268/8
IPE22 220 110 5/9 9/2 26/2 314/4
IPE24 240 120 6/2 9/8 30/7 368/4
IPE27 270 135 6/6 10/2 36/1 433/2
IPE30 300 150 7/1 10/7 42/2 506/4