جدول وزن ورق آلومینیوم

جدول وزنی ورق آلومینیوم

 فرمول محاسبه وزن ورق آلومینیوم

جدول محاسبه وزن ورق آلومینیوم

طول ورق آلومینیوم (mm)عرض ورق آلومینیوم (mm)ضخامت ورق آلومینیوم  (mm)وزن مخصوص ورق آلومینیومی (kg)
2000 1000 0.4 2.2
2000 1000 0.5 2.7
2000 1000 0.6 3.3
2000 1000 0.7 3.8
2000 1000 0.8 4.4
2000 1000 0.9 4.9
2000 1000 1 5.4
2000 1000 1.25 6.8
2000 1000 1.5 8.1
2000 1000 2 11
2000 1000 3 16.5