میلگرد آجدار

25,600 تومان میلگرد 32 آجدار A3 فولاد راد همدان
25,500 تومان میلگرد 28 آجدار A3 فولاد راد همدان
25,400 تومان میلگرد 25 آجدار A3 فولاد راد همدان
25,400 تومان میلگرد 22 آجدار A3 فولاد راد همدان
25,300 تومان میلگرد 20 آجدار A3 فولاد راد همدان
25,300 تومان میلگرد 18 آجدار A3 فولاد راد همدان
254,100 تومان میلگرد 16 آجدار A3 فولاد راد همدان
25,200 تومان میلگرد 14 آجدار A3 فولاد راد همدان
26,150 تومان میلگرد 12 آجدار A3 فولاد راد همدان
26,150 تومان میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راد همدان
26,150 تومان میلگرد 8 آجدار A2 فولاد راد همدان
24,900 تومان میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,800 تومان میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,700 تومان میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,600 تومان میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,550 تومان میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,600 تومان میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,500 تومان میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,400 تومان میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,300 تومان میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,500 تومان میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش
24,400 تومان میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش
24,300 تومان میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش
24,800 تومان میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,700 تومان میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,700 تومان میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,300 تومان میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,600 تومان میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,500 تومان میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,300 تومان میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد
24,600 تومان میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد
25,400 تومان میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد